Uchwała nr III/23/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR III/23/06     

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do dokonywania wobec Burmistrza Gminy Mosina czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje prawa do ustalania lub zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina, jak również jego składników, ani przyznawania innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, w tym zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu niebędącego własnością pracodawcy dla celów służbowych.

 

 

§ 2.

 

Czynności określone w niniejszej uchwale Przewodniczący Rady Miejskiej wykonuje także po upływie kadencji Rady Miejskiej w Mosinie – do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej następnej kadencji.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.