Uchwała nr V/27/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

UCHWAŁA NR V/27/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

  w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

               

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 3,18 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Zmiana stawki dotacji na 1 m² powierzchni wynika z faktu zwiększenia kosztów remontów i awarii w budynkach komunalnych, pomimo zmniejszenia powierzchni. Całkowita kwota dotacji na rok 2006 nie ulega zmianie.

W tej sytuacji podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.