Uchwała nr V/28/06 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

UCHWAŁA NR V/28/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006

 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 ze zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

               W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/463/06 z dnia 27 lipca 2006 r., uchwałą  nr LXV/477/06 z dnia 28 września 2006 r., uchwałą nr  LXVI/486/06 z dnia 19 października 2006 r. oraz zarządzeniem Burmistrza nr 116/06 z dnia 23 listopada 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 539.885,00 zł

  do kwoty

46.208.834,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 6.154.577,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 539.885,00 zł do kwoty

54.197.031,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 6.154.577,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.220.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 010 – zwiększa się o kwotę  30.000,00 zł z tytułu  dotacji Województwa Wielkopolskiego  na fundusz ochrony gruntów rolnych,

-      Dział 700 – zwiększa się o kwotę 290.206,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,

-       Dział 750 – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł – dotacja na komisje poborowe,

-      Dział 758 – zwiększa się o kwotę 67.938,00 zł z tytułu zmiany subwencji oświatowej,

-      Dział 801 -  zwiększa się o kwotę 69.798,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na koszty kształcenia młodocianych pracowników,

-      Dział 852 – zwiększa się o kwotę 88.676,00 zł z tytułu dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolników dotkniętych suszą,

-      Dział 854 – zwiększa się o kwotę 8.267,00 zł, z tytułu dotacji na pomoc materialna dla uczniów.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi  539.885,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 010 – zwiększa się o kwotę 48.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 600 – zmniejsza się o kwotę 13.600,00 zł, w tym: zwiększenie środków na transport lokalny w kwocie 900,00 zł oraz zmniejszenie o 14.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 700 – zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami,

-      Dział 750 – zwiększa się o kwotę 35.997,00 zł z przeznaczeniem na: bieżące wydatki administracji w kwocie 22.672,00 zł oraz 18.000,00 zł diety radnych, oraz zmniejszenie o kwotę 4.675,00 zł z tytułu wydatków na zadania pożytku publicznego,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 154.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki OSP 40.000,00 zł oraz 69.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej ( z tego 57.000,00 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6), natomiast umniejsza się środki na obronę cywilną o kwotę 4.700,00 zł,

-      Dział 757 – zmniejsza się o kwotę 63.372,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego,

-      Dział 758 – zmniejsza się kwotę 46.578,00 zł z tytułu zwolnienia zabezpieczenia dla TBS,

-      Dział 801 -  zwiększa się o kwotę 143.796,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 69.798,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na kształcenie młodocianych, subwencji oświatowej oraz przeniesieniem między działami 801 i 854,

-      Dział 852 – zwiększa się o kwotę 38.676,00 zł zł, w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki bieżące o 33.676,00 zł,

-       Dział 853 – zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł  - środki na program Equal,

-      Dział 854 – zmniejsza się o kwotę 58.415,00 zł w wyniku przeniesień wydatków między działem 810 i 854,

-      Dział 900 zwiększa się o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 921 – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Biblioteki,

-      Dział 926 – zwiększa się o kwotę 4.711,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 36,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 4.675,00 zł środki na zadania pożytku publicznego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 539.885,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr V/28/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr V/28/06.pdf