Uchwała nr V/33/06 w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR V/33/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o. w Sowińcu, stanowiącej równowartość nakładów inwestycyjnych w kwocie 329.865,33 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 33/100), poniesionych na pobudowanie nawierzchni z kostki „POSTBRUK” na drogach będących w zasobie dróg gminnych, położonych we wsi Sowiniec, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 29/37 i 18/7 obr. Sowiniec.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny nakładów inwestycyjnych ze Spółką SOWINIEC Sp. z o.o. w Sowińcu 62-050 Mosina Sowiniec 1 w sprawie, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Spółka SOWINIEC Sp. z o.o. 62-050 Mosina Sowiniec 1 wyraziła wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Mosina nakładów inwestycyjnych poniesionych na pobudowanie nawierzchni z kostki brukowej na działkach będących w zasobie gruntów Gminy Mosina, stanowiących drogi publiczne, oznaczone ewidencyjnie jako nr 29/37 i 18/7 obr. Sowiniec. Przedmiotem przekazania jest 1444,48 m² nawierzchni z kostki brukowej położonej na działce o nr ewid. 18/7 obr. Sowiniec oraz 847,45 m² na działce o nr ewid. 29/37 obr. Sowiniec.

Z uwagi na to, że powyższe działki stanowią drogi gminne, podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.