Uchwała nr VIII/47/07 dotycząca podstaw ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych

UCHWAŁA NR VIII/47/07
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 lutego 2007 r.

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sporządzonej przez pracodawców dla nie będących nauczycielami pracowników zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach Gminy Mosina wynosi 400,00 zł (czterysta złotych 00/100).

 

 

§ 2.

 

Pracodawcy, o których mowa w § 1, ustalają w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6,00 złotych (sześć złotych 00/100).

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XXXV/293/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Od dnia 7 sierpnia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasadę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa § 3 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Propozycja wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, została ustalona po analizie aktualnych wynagrodzeń.