Uchwała nr VIII/48/07 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR VIII/48/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 w późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) oraz uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do dokonania inwentaryzacji mienia komunalnego, jako komisję doraźną Rady Miejskiej w Mosinie, w następującym składzie:

1.      Kleiber Kordian

2.      Kunaj Marian

3.      Mania Wiesława

 

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji jest:

1)     zawiadamianie zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:

a)     określających prawo do nieruchomości zarówno nie zabudowanych, jak i zabudowanych, a w szczególności: wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia, postanowień sądowych itp.;

b)     ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (formularze sprawozdawczości GUS, księgi inwentarzowe, arkusze spisu z natury);

c)     dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.

2)     sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości;

3)     przedstawianie Radzie Miejskiej w Mosinie do wiadomości projektów sporządzonych spisów inwentaryzacyjnych przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu.

  

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) powołała samorząd terytorialny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom.

Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowane prawo własności. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i mienia ruchomego, określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

Z uwagi na to, że proces inwentaryzacji mienia w Gminie Mosina nie został zakończony, konieczne jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.