Uchwała nr X/57/07 w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

UCHWAŁA NR X/57/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 "Regulaminu Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej", stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/361/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, zmienionego uchwałą Nr XXXIII/284/2000 z dnia 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.

 

Dokonuje się - na wniosek Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej - wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w następującym składzie:

 

1.      Dębiec Stanisław

 

2.      Jurgiewicz Jan

 

3.      Kasprzyk Andrzej

 

4.      Miczko-Malcher Barbara

 

5.      Niemczewski Zygmunt

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.