Uchwała nr XII/60/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2006 rok.

UCHWAŁA NR XII/60/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2006 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2006 udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

 

 

§ 2.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2006 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2006 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik do uchwały nr XII/60/07 - sprawozdanie.pdf

Załączniki do sprawozdania - zestawienia tabelaryczne.pdf 

Załącznik do sprawozdania - rozliczenie deficytu.pdf

Załącznik do sprawozdania - wykonanie inwestycji.pdf

Załącznik do sprawozdania - finanse MOK.pdf

Załącznik do sprawozdania - koszty organizacji działalności statutowej MOK.pdf

Załącznik do sprawozdania - finanse MBP.pdf

Załącznik do sprawozdania - wykonanie budżetu oświaty - tabelki część 1.pdf

Załącznik do sprawozdania - wykonanie budżetu oświaty - tabelki część 2.pdf