Uchwała nr XII/61/07 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".

UCHWAŁA NR XII/61/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina” uchwalonego następującymi uchwałami:

1)     uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina;

2)     uchwałą nr XXX/251/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. dla części terenu wsi Rogalin;

3)     uchwałą nr XXXI/262/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 września 2000 r. dotyczącą zmiany uchwały nr XXX/251/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. dla części terenu wsi Rogalin;

4)     uchwałą nr XXXVIII/329/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. dla części terenu wsi Czapury;

5)     uchwałą nr XL/348/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. dla części terenu wsi Borkowice.

 

 

§ 2.

 

1.     Zmiana studium, o której mowa w § 1, obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy Mosina.

2.     Przedmiotem opracowania zmiany studium, o której mowa w § 1, jest diagnoza zagospodarowania przestrzennego oraz określenie założeń polityki przestrzennej Gminy Mosina.

3.     W zmianie studium, o której mowa w § 1, należy uwzględnić elementy wynikające z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

 

§ 3.

 

Traci moc:

  1. uchwała nr LIX/473/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w części wsi Pecna, obejmującej teren pomiędzy torami kolejowymi Poznań – Wrocław, ulicami: Główną i Ogrodową do rowu;
  2. uchwała nr XXXV/308/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w części wsi Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1;
  3. uchwała nr LV/425/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w części wsi Babki obejmującej działki o nr ewid.: 120, 121, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 117, 108/4, 107/4, 102, 199 (168L/6), 200 (168L/5), 202 (168L/7), 182 (168L/4), 191 (163L), 189 (160L/2), 172 (160L/3), 188 (160L/1) oraz część działki o nr ewid. 196 (157AL/1);
  4. uchwała nr LIX/447/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. w części wsi Radzewice, obejmującej działki o nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3, 37, 69/3.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

            „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina” zatwierdzone zostało uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. Przedmiotowe studium było kilkakrotnie zmieniane, jednakże wszystkie zmiany dotyczyły fragmentów wsi położonych na terenie gminy Mosina takich jak Rogalin, Czapury, Borkowice. Żadna z tych zmian, ze względu na swoją fragmentaryczność, nie miała charakteru całościowego i kompleksowego. Należy w tym miejscu zauważyć, iż przedmiotowe studium opracowywane było na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) i tym samym nie odpowiada swoim zakresem obecnie obowiązującym przepisom ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

            Konieczność zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina” wynika w szczególności z konieczności:

1)     dostosowania zakresu i ustaleń studium do obecnie obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2)     przeprowadzenia analizy uwarunkowań rozwoju przestrzennego Gminy Mosina przy uwzględnieniu:

a)     zmienionej sytuacji demograficznej, społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, politycznej zarówno Gminy Mosina jak i Rzeczpospolitej Polskiej;

b)     zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3)      określenia założeń polityki przestrzennej Gminy Mosina, a dotyczących:

a)     lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego;

b)    koordynacji zapisów planów miejscowych oraz innych dokumentów planistycznych;

c)    wskazywania terenów atrakcyjnych z punktu widzenia różnych rodzajów działalności, a także obszarów wymagających ochrony ze względu na walory przyrodnicze, środowiskowe, krajobrazowe.

            Z powyższego wynika, że zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina” jest niezbędna ze względu na konieczność stworzenia aktu polityki przestrzennej adekwatnego do obecnej sytuacji. Stąd też w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w celu rozpoczęcia procedury planistycznej związanej z opracowaniem zmiany studium, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie niniejszej uchwały.

            Należy w tym miejscu zauważyć, iż Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina” dla terenu części wsi Pecna, Krosinko, Babki i Radzewice. W celu sporządzenia jednolitego pod względem graficznym i tekstowym oraz kompleksowego aktu polityki przestrzennej dotyczącego całej Gminy Mosina, konieczne jest wyeliminowanie wspomnianych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, a dotyczących części wsi Pecna, Krosinko, Babki i Radzewice.