Uchwała nr XX/88/07 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

UCHWAŁA NR XX/88/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w Czapurach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 204/24, 204/28 i 204/40, nazwę „Poziomkowa”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Czapury.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            W dniu 24 lutego 2006 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewid. 204/18 i 204/19, położonych na terenie wsi Czapury, w wyniku którego wydzielono drogę wewnętrzną o numerach ewidencyjnych 204/24, 204/28 i 204/40. Rada Sołecka Sołectwa Czapury  w dniu 5 maja 2007 r. zwróciła się z wnioskiem o nadanie drodze wewnętrznej nazwy „Poziomkowa”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) właściciele terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, wyrazili zgodę na nadanie jej nazwy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XX/88/07.pdf