Uchwała nr XX/96/07 dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży i zasad usytuo

UCHWAŁA NR XX/96/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa:

  1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości – 160 punktów,
  2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości – 50 punktów.

 

 

§ 2.

 

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży:

  1. punkty sprzedaży detalicznej i lokale gastronomiczne powinny być punktami stałymi z wyjątkiem punktów zorganizowanych w ramach zezwoleń jednorazowych podczas trwania imprez na otwartym powietrzu;
  2. nie wydaje się zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i lokali gastronomicznych prowadzonych w systemie obwoźnym;
  3. lokale gastronomiczne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych oraz kościołów, przy czym odległość mierzy się według najkrótszej, powszechnie dostępnej drogi dojścia od progu najbliższego wejścia lokalu do najbliższego wejścia do obiektu chronionego;
  4. zezwala się na spożywanie i podawanie napojów alkoholowych w miejscach wydzielonych na wolnym powietrzu w ogródkach, które stanowią integralną część lokalu gastronomicznego.

  

§ 3.

 

Dopuszcza się dotychczasową lokalizację punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, jeżeli dotychczasowa działalność nie powodowała zakłóceń porządku publicznego lub funkcjonowania obiektów chronionych.

 

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr XL VI/387/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                    UZASADNIENIE

 

              Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 12 ust. 1 i 2 nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dotychczas zagadnienia te uregulowane były w uchwale Nr XLVI/387/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2001 r. Proponowana uchwała przewiduje urealnienie istniejącego limitu poprzez zmniejszenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, ponadto ustala zasady usytuowania miejsc sprzedaży względem obiektów chronionych. W związku z powyższym w celu uporządkowania istniejącego stanu, konieczna jest zmiana zapisów dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.