Uchwała nr XXI/99/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXI/99/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w osobach:

1.    Balcerek Wanda

2.    Biernaczyk Bernard

2.     Dokonuje się wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w osobie:

1.      Beba Adam

3.     Protokół z głosowania tajnego przeprowadzonego w powyższych sprawach stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2007 r.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr XXI/99/07.pdf