Uchwała nr XXI/101/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

UCHWAŁA NR XXI/101/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003 r.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), która weszła w życie w dniu 22 października 2007 r. nakłada obowiązek wprowadzenia niższego górnego progu wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z górnej granicy 50% do wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.