Uchwała nr XXIII/133/07 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

UCHWAŁA NR XXIII/133/07

RADY MIEJSKIEJ w MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) oraz  art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

1.      Dział 600 rozdział 60016 § 6050:

1.1  Projekt chodnika w Mieczewie – w kwocie 7.558,00 zł

  1.2  Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa,  Wierzbowa, Kalinowa w Mosinie – w kwocie 202.617,50 zł

1.3  Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie –  w kwocie 230.114,00 zł

1.4  II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie     w kwocie 719.375,02 zł

1.5  Projekt utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko – Dymaczewo   Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku – w kwocie 75.067,07 zł

1.6  Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – w kwocie 28.800,00 zł

2.      Dział 700 rozdział 70005 § 6050:

 2.1   Budynek wielofunkcyjny w Pecnej – w kwocie 99.451,00 zł

 2.2   Świetlica Daszewice – w kwocie 15.504,99 zł

 2.3   Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku – w kwocie 26.100,41 zł

 2.4   Świetlica Rogalinek – w kwocie 29.370,00 zł

 2.5   Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi – w kwocie 34.700,00 zł

 2.6   Świetlica Nowinki – w kwocie 31.750,00 zł        

3.      Dział 750 rozdział 75023 § 6060:

 3.1   e-gmina w społeczeństwie informacyjnym – w kwocie 95.312,00 zł

4.      Dział 801 rozdział 80101 § 6050:

 4.1   Budowa sali gimnastycznej w Pecnej – w kwocie 33.925,67 zł

 4.2   Kapitalny remont dachu Przedszkola nr 4 – w kwocie 56.754,53 zł

 4.3   Kapitalny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna – w kwocie 199.820,00 zł

 4.4   Budowa przedszkola we Wiórku – w kwocie 99.329,00 zł

 4.5   Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – w kwocie 

         77.212,71 zł

 4.6   Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie – w kwocie 88.957,11 zł

 4.7   Przebudowa dachu SP Krosinko – w kwocie 99.301,67 zł

 4.8   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka – w kwocie

         249.700,00 zł

5.      Dział 900 rozdział 90015 § 6050:

 5.1   Budowa oświetlenia ulicznego – w kwocie 20.650,08 zł

 5.2   Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w  Daszewicach    w kwocie 78.599,44 zł

6.      Dział 926 rozdział 92605 § 6050:

 6.1  Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej – w  kwocie 96.550,00 zł

 6.2  Przetarg nieograniczony: „Budowa trybun na stadionie w Mosinie – etap III”
 – w kwocie 129.583,69 zł

 

 

§ 2.

 

Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 31 grudnia 2008 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z przepisami art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.), podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy .

1.  Dział 600 rozdział 60016 § 6050:

     1.1   Projekt chodnika w Mieczewie.

W dniu 31 lipca 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drugiego etapu budowy chodnika z terminem wykonania zadania na dzień 15 marca 2008 r. Zaawansowanie prac projektowych wynosi 50%.

     1.2 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa.

W I etapie przedmiotowego zadania wykonano koncepcję przebudowy ul. Strzeleckiej, Krasickiego i Skrytej wraz z odwodnieniem oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje pozwalające uzyskać decyzję pozwolenia na budowę dla ul. Krasickiego, ul. Skrytej i chodnika na ul. Strzeleckiej (na odcinku od ul. Krasickiego do Krosna). Przebudowę ul. Strzeleckiej wraz z jej kontynuacją w miejscowości Krosno musi poprzedzić wykonanie niezbędnych podziałów nieruchomości i ich przejęcie na własność przez Gminę Mosina.

Dla pozostałych ulic Gmina Mosina posiada projekt koncepcyjny układu odwodnieniowego z rzutem ścieków deszczowych do Kanału Mosińskiego.

Wykonano również opracowanie koncepcyjne dla ulicy nowoprojektowanej, łączącej ul. Krasickiego z drogą wojewódzką nr 431 wraz z analizą odwodnienia drogi. W ramach opracowanej koncepcji zaprezentowano w dwóch wariantach obiekt mostowy oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia.

Dla wszystkich opracowań projektowych wykonano kosztorysy inwestorskie.

     Do wykonania w 2008 pozostają projekty i prace geodezyjne.

     1.3    Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie.

W dniu 19 lipca 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Czarnieckiego w Mosinie wraz z odwodnieniem z terminem wykonania zadania na dzień 30 marca 2008 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona w dniu 18 grudnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu celem otrzymania decyzji pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji Gmina Mosina planuje rozpoczęcie procedury udzielenia zmówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

     1.4 II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin realizacji zadania ustalono na dzień 5 marca 2008 r. W związku z późniejszym przyjęciem zadania do budżetu i koniecznością przygotowania przetargu wraz z jego przeprowadzeniem, należało przyjąć termin realizacji uwzględniający okres zimowy.

     1.5 Projekt utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna, oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko – Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od  ul. Nadwarciańskiej  w Puszczykowie do mostu w Rogalinku.

W trakcie realizacji są następujące zadania: opracowanie projektów ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna zgodnie z zawartą umową – 25.000,00 zł

Termin wykonania zadania – 31 marca 2008 r.

Opóźnienie w realizacji zadania zostało spowodowane koniecznością uzyskania minimum 3 ofert od projektantów. W pierwszym terminie, na zaproszenie do składania ofert skierowane przez Urząd Miejski w Mosinie, nie wpłynęła żadna oferta.    

W drugim terminie wpłynęły 3 oferty i można było dokonać wyboru.

W trakcie realizacji, zgodnie z wydanym zleceniem, wykonanie materiałów geodezyjnych, odtworzenie granic działki nr ewid. 124 obręb Dymaczewo Stare i działki nr ewid. 59 obręb Dymaczewo Nowe – droga gminna oraz odtworzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej – koszt szacunkowy około 5.000,00 zł.

Do realizacji jest również wycinka drzew i krzewów w drodze gminnej, działka nr ewid. 124 obręb Dymaczewo Stare – koszt obecnie trudny do oszacowania ze względu na konieczność odtworzenia granic drogi.

     1.6   Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Mosina na rok 2007 uchwałą nr XIX/83/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r.

W dniu 11 grudnia 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie z terminem wykonania zadania na dzień 30 sierpnia 2008 r. Zaawansowanie prac projektowych wynosi 5%.

2.     Dział 700 rozdział 70005 § 6050:

2.1    Budynek wielofunkcyjny w Pecnej.

Na zadanie to ogłoszono dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy. Obecnie, po zwiększeniu na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 listopada 2007 r. środków na realizację zadania, ogłoszono przetarg trzeci, który jest w trakcie rozstrzygania. Wykonanie projektu do 30 października 2008 r. i uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych, w szczególności dotyczy to rozwiązania problemu Ośrodka Zdrowia w Mosinie.

2.2    Świetlica Daszewice.

W celu wykonania ogrzewania obiektu przy pomocy gazu należało uzyskać z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa warunki przyłączeniowe gazu oraz wykonać projekt z pozwoleniem na budowę. Aktualnie projekt jest w trakcie uzgodnień i przygotowywany do złożenia o pozwolenie na budowę. Również ,,gazownia” przystąpi w przyszłym roku do wykonania przyłącza. Po stronie Gminy Mosina zostanie do wykonania zabezpieczenie końcowego odcinka przyłącza oraz wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej.

2.3    Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku.

W celu realizacji zadania wykonano kotłownię opalaną gazem. Jednocześnie w celu zabezpieczenia przed nadmierną utratą ciepła wymieniono w obiekcie okna zastosowując okna z PCV. Wymiana nośnika energii z węglowego na gazowy wymaga również wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano pierwszego etapu wymiany w pomieszczeniach biblioteki. Pozostaje do realizacji pozostała część wymiany instalacji c.o. Wymiana jest konieczna również z uwagi na zastosowane w dotychczasowym ogrzewaniu przekroje rur i wielkość zładu powodującego ogromną bezwładność układu grzewczego.

2.4     Świetlica Rogalinek.

Różne roboty budowlane związane z budynkiem trwają już od 2006 r. W budynku znalazło miejsce publiczne przedszkole, które rozpoczęło funkcjonowanie od września b.r. Wykonano część prac związanych z termomodernizacją parteru obiektu (wymieniono okna i zainstalowano drzwi z PCV). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem w obiekcie funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczeń dla Rogalińskiego Towarzystwa Miłośników Dębów.

Roboty budowlane będą mogły być wykonywane dopiero po opracowaniu ich w formie kosztorysowo-dokumentacyjnej.

     2.5     Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi.

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wymagania i protesty mieszkańców prace przerwano, można je kontynuować od  marca lub w II kwartale 2008 r.

     2.6     Świetlica Nowinki.

Wykonano projekt budowlany obejmujący:

      - więźbę dachową z pokryciem,

      - pokrycie dachu,

      - ocieplenie dachu,

      - wykonanie wieńca.

Opracowano również dla tego zadania kosztorysy inwestorskie i przetargowe.
Po przygotowaniu dokumentacji roboty budowlane będzie można kontynuować w odpowiednich do wykonywania tego typu prac, warunkach pogodowych.

3.      Dział 750 rozdział 75023 § 6060:

3.1     e-gmina w społeczeństwie informacyjnym.

Dotychczas z 114.900,00 zł wydano 19.588,00 zł. Pozostałe środki zostały przyznane dopiero pod koniec roku celem przeprowadzenia przetargu i zakupienia sprzętu komputerowego na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej, który zostanie utworzony w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Bardzo późne przyznanie tych środków uniemożliwiło przeprowadzenie prawidłowej procedury przetargowej, zgodnej z regulacjami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie przetarg ten jest na etapie przygotowywania stosownej dokumentacji, w tym głównie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości przeprowadzenia go w bieżącym roku budżetowym.

4.     Dział 801 rozdział 80101 § 6050:

4.1     Budowa sali gimnastycznej w Pecnej.

Należy  kontynuować doposażenie sal gimnastycznych – w budynku znajdują się dwie sale gimnastyczne, które nie zostały w pełni wyposażone z powodu rezerwowania środków na roboty budowlane:

- zakupić maty ochronne na podłogi w salach gimnastycznych - ze względu na bardzo duże obłożenie dużej sali gimnastycznej (wykorzystywana w 100%), które przyczyni się do szybszego zmęczenia materiału (podłogi), należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie;

- zwiększenie liczy trybun - wstępnie zakupione zostały tylko 3 trybuny, a zapotrzebowanie jest na przynajmniej jeszcze raz tyle.

4.2     Kapitalny remont dachu Przedszkola nr 4.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 30 lipca 2007 r. drugiego przetargu (w pierwszym nie złożono żadnej oferty) wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę w dniu 9 sierpnia 2007 r. Po rozbiórce dachu wystąpiła konieczność realizacji prac związanych z opierzeniami i powiększonym zakresem wymiany dachówki. Także wystąpiły niesprzyjające pracom dekarskim warunki pogodowe, co wydłuża okres realizacji zadania. Również po ułożeniu dachówki wykonywana jest częściowa termomodernizacja – ocieplenie dachu. Całkowita zapłata za realizację zadania może nastąpić dopiero po odbiorze końcowym, który nastąpi w 2008 r.

4.3     Kapitalny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna.

Wstępnie koszt robót budowlanych niezbędnych do dalszego funkcjonowania przedszkola oszacowano na 450.000,00 zł. Obiekt, w którym znajduje się przedszkole, jest własnością Archidiecezji Poznańskiej.  W związku z  możliwością wykonania tak ogromnego zakresu  prac tylko w obiekcie należącym do gminy, w trakcie uzgodnień między Gminą Mosina i Archidiecezją jest negocjowana zamiana nieruchomości. Takie rozwiązanie jest czasochłonne i wymaga wycen rzeczoznawców. Natychmiast po zamianie przystąpimy do opracowań projektowo-kosztorysowych, a następnie realizacji robót budowlanych.

4.4     Budowa przedszkola we Wiórku.

     Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy z pierwotnym wyznaczeniem terenu po byłej przepompowni wody. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na rozbieżność koncepcji lokalizacji przedszkola, prace przerwano. Kontynuowane będą, po uzgodnieniach, w nowym miejscu lokalizacji.

4.5     Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Zadanie z uwagi na brak wykonawców w branży dekarskiej weszło do wykonania w październiku b.r. (umowa podpisana w dniu 30 października 2007 r.). Rozpoczęto prace, ale mając na względzie panujące aktualnie warunki atmosferyczne i możliwość powstania szkód, przewidziano termin realizacji do 30 kwietnia 2008 r.

4.6    Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie.

     Po uzyskaniu środków przygotowano i ogłoszono przetarg na wymianę okien. Obecnie przetarg jest w trakcie rozstrzygania z realizacją umowy w przyszłym roku.

4.7    Przebudowa dachu SP Krosinko.

Przygotowano dokumentację przetargowa, kosztorysy inwestorskie i przedmiary oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Jednakże aktualnie zakres prac, z uwagi na objęcie obiektu ochroną konserwatorską, sposób ich realizacji, jak i możliwość założenia naświetli, jest w trakcie dodatkowych opracowań i uzgodnień z konserwatorem. Dopiero zakończenie uzgodnień i odpowiednia aura umożliwi w 2008 r prowadzenie dalszych prac związanych z realizacją zadania.

4.8    Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka.

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Aktualnie w przygotowaniu dokumentacja przetargowa. Z uwagi na wymagania pogodowe związane z kładzeniem sztucznej nawierzchni (temperatura min. powyżej 10 stopni i pogoda bezdeszczowa, prace będzie można kontynuować od marca lub w II kwartale 2008 r.       

5.     Dział 900 rozdział 90015 § 6050:

5.1    Budowa oświetlenia ulicznego.

     W 2007 r. przeprowadzono przetargi na 18 zadań związanych z  budową oświetlenia ulic.  Uzyskane w wyniku przetargów oszczędności pozwalają na zlecenie dodatkowych projektów technicznych. W związku z tym zawarto dodatkowe umowy na projekty techniczne wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jednakże długotrwałe procedury projektowe umożliwiają zakończenie tych prac w 2008 r.  W tym też roku może nastąpić realizacja projektu.

5.2    Budowa oświetlenia ul. Pogodna , ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach.

Złożoność tematu powoduje konieczność jego realizacji w dwu etapach. Budowa nowego oświetlenia wymaga wykonania w pierwszym rzędzie projektu technicznego z pozwoleniem na budowę, a następnie przystąpienia do wykonawstwa. Termin realizacji podpisanej umowy na projekt to maj 2008 r.

6.      Dział 926 rozdział 92605 § 6050:

6.1    Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej.

W celu ogłoszenia przetargu Gmina Mosina musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki. W związku z brakiem rozstrzygnięcia pierwszego przetargu (brak ofert), ogłoszono przetarg drugi. Przetarg ten jest w trakcie rozstrzygania z realizacją umowy w 2008 r.

6.2   Przetarg nieograniczony: „Budowa trybun na stadionie w Mosinie – etap III”.

Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwa z nich nie dały rozstrzygnięcia. Obecnie toczy się trzecie postępowanie, prowadzone pod nr IK.341-33/07. W związku z powyższym realizacja wyżej wymienionego zadania winna być kontynuowana w roku budżetowym 2008.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.