Uchwała nr XXIII/138/07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

UCHWAŁA NR XXIII/138/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się Panią Ewę Marciniak z funkcji Skarbnika Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 roku.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Odwołanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy. Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o odwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy Mosina – Pani Ewy Marciniak. Wniosek jest uzasadniony tym, że Pani Ewa Marciniak zamierza przejść na emeryturę i złożyła prośbę o odwołanie jej ze stanowiska oraz rozwiązanie stosunku pracy. Burmistrz proponuje, aby odwołanie Skarbnika Gminy Mosina nastąpiło z dniem 31 grudnia 2007 r., co pozwoli na powołanie nowej osoby na to stanowisko od dnia 1 stycznia 2008 r. i zapewni ciągłość pracy na stanowisku.