Uchwała nr XXIII/142/07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXIII/142/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Panią Marię Borowiak na Skarbnika Gminy Mosina, który jest głównym księgowym budżetu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

UZASADNIENIE

           

            Powołanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy. Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o powołanie na to stanowisko Panią Marię Borowiak z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Pani Maria Borowiak ukończyła Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie na Wydziale Ekonomii uzyskując tytuł zawodowy licencjat. Naukę kontynuuje w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na Wydziale Ekonomii i Informatyki. Od 1973 roku jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mosinie. W latach 2003-2007 pełniła funkcję Zastępcy Głównego Księgowego, natomiast od 1 lutego 2007 r. sprawuje funkcję Zastępcy Skarbnika Gminy Mosina.

Pani Maria Borowiak spełnia wymogi określone w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).