Uchwała nr XXIII/140/07 dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawn

UCHWAŁA NR XXIII/140/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Organ prowadzący przedszkole sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

  7. W przypadku likwidacji przedszkola i występującej nadpłaty, podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca, do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za poprzedni rok.”                   

2)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok organ prowadzący przedszkole przedkłada Burmistrzowi  Gminy Mosina w terminie do 31 stycznia następnego roku lub w przypadku gdy przedszkole kończy działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności. W ramach rozliczenia w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.”

3)     dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz.542), ustawodawca nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek, aby oprócz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz określenia danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, określił także zakres danych, które powinny być wykazane w rozliczeniu wykorzystania dotacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 


Załącznik do uchwały nr XXIII/140/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

 

 

..................................................                                          ......................................

    (pieczątka przedszkola)                                                           (miejscowość, data)

 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku 20.....

 

1.     Nazwa i adres przedszkola

 

.................................................................................................................................................

 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Mosina w roku ......................... w wysokości  ..................................zł. została wykorzystana na prowadzenie wyżej wymienionego przedszkola, w tym na: 

 

Lp.

Rodzaj kosztu

Rodzaj, numer  i data dokumentu finansowego

Data dokonania wydatku

Kwota, w jakiej wydatek sfinansowano środkami z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................

czytelny podpis (pieczątka) osoby prowadzącej przedszkole     miejscowość, data