Uchwała nr XXIII/134/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXIII/134/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Ustala się dochody budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w wysokości

 

55.955.765,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 51.069.365,00 zł,

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł.

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

1)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.284.597,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

2)     dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 42.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 2.

 

1.     Ustala się wydatki budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w wysokości

 

51.990.566,35 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 43.969.871,35 zł

 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

19.556.583,00 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy Mosina

4.744.068,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

     i gwarancji

 

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

8.020.695,00 zł

3.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

4.      Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

1)     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.284.597,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.

 

 

§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

1.     Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.965.198,65 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2.      Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwy:

1.      ogólną w wysokości 10.000,00 zł,

2.      celowe w wysokości 479.014,00 zł, w tym:

a)     150.000,00 zł  przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)      329.014,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

 

 

§ 6.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 7.

 

Określa się plan przychodów i wydatków:

1.      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,

2.      rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 8.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 350.00,00 zł,

2.      wydatki 350.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 9.

 

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1.     na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

2.     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1.     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2.     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki do uchwały nr XXIII/134/07.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/134/07.pdf