Uchwała nr XXIII/132/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXIII/132/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r., uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XXI/106/07 z dnia 25 października 2007 r. i nr XXII/117/07 z dnia 29 listopada 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

55.538.787,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.570.630,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

53.361.823,62 zł

1.      

Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 45.388.636,00 zł, w tym na:

 

 

a)  wynagrodzenia osobowe i pochodne
od wynagrodzeń 18.249.310,14 zł,

 

 

b)  dotacje udzielone z budżetu Gminy
     4.606.510,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych
1.927.279,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 244.400,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 136.520,00 zł,

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.787.343,00 zł,

-       dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 169.900,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c)   wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)      Wydatki majątkowe w wysokości 7.690.757,00 zł

 

 

3)      Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł.

 

2.      

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3.      

Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

 

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.570.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

 

2)    wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

1.      Dochody:

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 330.860,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 427.718,00 zł z tytułu zmiany dotacji celowych, w tym: świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie o 27.718,00 zł.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 96.858,00 zł.

2.      Wydatki:

-      Dział 600 zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 i kwoty:  20.000,00 zł przenosi się do działu 900 z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz  7.000,00 zł do działu 926 – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 343.255,00 zł, w tym: w wyniku przeniesienia z działu 854 – kwota 12.395,00 zł i 330.860,00 zł – dotacja celowa,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 427.718,00 zł z tytułu zmiany dotacji na świadczenia rodzinne oraz zasiłki i pomoc w naturze,

-       Dział 854 zmniejsza się o kwotę 12.395,00 zł i przenosi do działu 801,

-      Dział 900 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

-      Dział 926 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 96.858,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W powyższej uchwale wyeliminowano nieprawidłowości wskazane przez RIO w uchwale nr 26/1142/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczącej uchwały nr XXII/117/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r.

Załączniki do uchwały nr XXIII/132/07.pdf