Uchwała nr XXIII/139/07 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na tere

UCHWAŁA NR XXIII/139/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla:

 1. niepublicznych przedszkoli,
 2. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 2.

 

Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy Mosina dotację ustalaną według następujących zasad:

 1. kwota dotacji na każdego ucznia przysługiwać będzie w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Mosina wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
 2. na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymują dotację z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

 1. Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:
  a)      datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
  b)      datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;
  c)      określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;
  d)     wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być
   przekazywana dotacja;
  e)      podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS.
 3. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 4. Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.
 6. Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień – liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.
 7. Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.
 8. Organ prowadzący przedszkole, szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 9. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok organ prowadzący przedszkole, szkołę przedkłada Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 31 stycznia następnego roku, lub w przypadku, gdy przedszkole, szkoła kończy działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności. W ramach rozliczenia, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.
 10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty nadpłaconej za rok poprzedni.
 11. Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.

 

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała nr III/16/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), ustawodawca nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek, aby oprócz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz określenia danych, które winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, określił także zakres danych, które powinny być wykazane w rozliczeniu wykorzystania dotacji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/139/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola,

szkoły niepublicznej.

 

Nazwa i adres przedszkola, szkoły

 

Typ i rodzaj przedszkola, szkoły

 

1.      Informacja o liczbie dzieci ( uczniów).

 

Lp.

Rok

Miesiąc

Liczba dzieci

(uczniów)

na ostatni dzień

miesiąca

poprzedzającego

składanie wniosku

Liczba dzieci

(uczniów)

w miesiącu,

w którym

składany jest formularz

Liczba dzieci

(uczniów)

w miesiącu następnym

Liczba dzieci (uczniów) wykazana

w sprawozdaniu GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu .......................... wniosku o udzielenie dotacji.

 

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię                                                         Nazwisko i imię

sporządzającego zestawienie                                       kierownika przedszkola, szkoły

 

 

 

Pieczątka i podpis – data                                             Pieczątka i podpis – data

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/139/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

 

 

............................................                                       ...........................................

(pieczątka przedszkola/szkoły)                                                (miejscowość, data)

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku 20.....

 

 

1.     Nazwa i adres przedszkola/szkoły

 

............................................................................................................................

 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Mosina w roku ................ w wysokości   ......................... zł. została wykorzystana na prowadzenie wyżej wymienionego przedszkola/szkoły w tym na:

 

Lp.

Rodzaj kosztu

  Rodzaj,     numer      

i data dokumentu finansowego

Data dokonania wydatku

Kwota w jakiej wydatek sfinansowano środkami z dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................

czytelny podpis (pieczątka) osoby prowadzącej                          miejscowość, data

przedszkole/szkołę