Uchwała nr XXV/149/08 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Sasinowo.

UCHWAŁA NR XXV/149/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Sasinowo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się drodze wewnętrznej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 222, 6/1 i 6/2, położonych w Sasinowie, nazwę „Leśna”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi załączona mapa wsi Sasinowo.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

           Sołtys wsi Sasinowo zwrócił się z wnioskiem o nadanie drodze wewnętrznej o numerach ewidencyjnych 222, 6/1 i 6/2, prowadzącej do Leśniczówki w Sasinowie, nazwy „Leśna”. Działka o numerze ewidencyjnym 222 położona w Sasinowie stanowi własność Gminy Mosina. Działki o numerach ewidencyjnych 6/1 i 6/2, stanowią własność Skarbu Państwa.

     Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) właściciel działek o numerach ewidencyjnych 6/1 i 6/2,  zapisanych w księdze wieczystej KW 21203 Sądu Rejonowego w Śremie – Skarb Państwa pismem z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr GK-6.7463/2/08 poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń w sprawie nadania nazwy drodze obejmującej działki o numerach 6/1 i 6/2 położonych w Sasinowie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr XXV/149/08.pdf