Uchwała nr XXVI/155/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVI/155/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

56.776.054,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 51.889.654,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.101.622,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

57.376.932,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  46.383.237,35 zł,

 

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.552.111,00 zł 

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania  bieżące

4913.345,00 zł

b)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

c)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

329.014,00 zł

      2)  Wydatki majątkowe

10.953.695,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań

           inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.101.622,00 zł

     2)      Wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 600.878,35 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.566.077,00 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 350.000,00 zł

2.      wydatki 345.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2008 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł  - z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie komunikacji zbiorowej, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Kórnik, zobowiązującej się do pokrycia kosztów dopłat do przejazdów autobusu linii 107 w wysokości rocznej 43.200,00 zł.

-      Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr DPZ-423-1/2008.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 825,00 zł.

 

  1. Przychody:

-      Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty 4.566.077,00 zł

 

  1. Wydatki

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł – są to środki na wydatki majątkowe wynikające z nowych zadań realizowanych przy współpracy z AQUANET, dotyczącymi kanalizacji w Krosinku, odtworzenia po budowie wodociągu w ul. Konopnickiej w Mosinie oraz wydatki na wodociąg w Krosinku ul. Wiejska i ul. Ludwikowska.

-      Dział 600 Transport i Łączność – zwiększa się o kwotę 1.431.200,00 zł, w tym: dotacja na lokalny transport zbiorowy w kwocie 101.200,00 zł jako wzrost kosztów związanych z przedłużeniem trasy autobusu linii 101 do Dymaczewa Nowego oraz poszerzenia obsługi przez komunikację miejską rejonu wsi na „Zawarciu”, a także w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę 1.200,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie komunikacji zbiorowej, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Kórnik, zobowiązującej się do pokrycia kosztów dopłat do przejazdów autobusu linii 107 w wysokości rocznej 43.200,00 zł.

-      150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni Placu 20 Października oraz 1.180.000,00 zł na wydatki majątkowe, obejmujące następujące zadania: wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno – kolektor w ul. Polnej 900.000,00 zł, Pecna – budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej 180.000,0 zł – zwiększenie środków na to zadanie jest wynikiem analizy kosztorysowej zadania przeznaczonego do realizacji w roku bieżącym, projekt i budowa chodników 100.000,00 zł – zwiększenie wynika z wniosków radnych, mieszkańców i przewodniczących komitetów osiedlowych. Wydatki majątkowe – zgodne z załącznikiem nr 6.

-      Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 1.040.000,00 zł, w tym: 50.000,00 zł na energię elektryczną, 135.000,00 zł środki na remont Urzędu Stanu Cywilnego i pomieszczeń w budynku przy ul. Krotowskiego, 250.000,00 zł na realizację kosztów związanych z kosztorysami, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki majątkowe 605.000,00 zł dotyczące świetlic wiejskich w Daszewicach, Czapurach, Sowinkach, Mieczewie i Świątnikach. Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

-      Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym: 15.000,00 zł na energię elektryczną, 40.000,00 zł na promocję Gminy, z czego 15.000,00 zł na zakup toreb ekologicznych, proporczyków sportowych i znaczków oraz 25.000,00 zł na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej obejmującej jednolite rozwiązania związane z  informacją, tablicami dotyczącymi nazw ulic, opisem zabytków, oraz 15.000,00 zł na zakup rejestratora czasu pracy.

-      Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 375,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr DPZ-423-1/2008.

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł na energie elektryczną w OSP i 55.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej.

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł, w tym: 50.000,00 zł na energię elektryczną, 50.000,00 zł na wymianę okien w SP 1 Mosina – zgodnie z zaleceniem SANEPID, oraz 75.000,00 zł na wydatki majątkowe, w tym: projekt sali gimnastycznej w Daszewicach 35.000,00 zł oraz 40.000,00 zł środki na  projekt adaptacji budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 6.

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 475.000,00 zł, w tym: 370.000,00 zł na energię elektryczną, 95.000,00 zł koszty eksploatacji oraz 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie projektów oświetlenia drogowego, wynikające z wniosków mieszkańców i radnych.

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii kwota 30.000,00 zł i 50.000,00 zł na prace remontowe budynku klubowego na stadionie w Mosinie.

 

Zwiększenie wydatków na energię elektryczną wynika z informacji zawartej w piśmie ENEI S.A. z dnia 27 lutego 2008 r. wskazującej na podwyżkę cen energii o 65% w stosunku do roku ubiegłego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.363.825,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załączniki do uchwały nr XXVI/155/08.pdf