Uchwała nr XXVI/156/08 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

UCHWAŁA NR XXVI/156/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr LVI/431/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  


 

UZASADNIENIE

 

Rady Gmin: Dopiewo, Komorniki i Zbąszyń podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku  Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2008 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników.

Rada Miejska w Śremie podjęła w dniu 30 czerwca 2006 r. uchwałę o wystąpieniu ze Związku. Uchwałę tę dostarczono w tym samym dniu do Biura Związku, stąd zgodnie ze Statutem wystąpienie Gminy Śrem ze Związku stało się skuteczne z dniem 1 stycznia 2007 r. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku.  

Ponadto dokonuje się innych zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników Związku.

Zakres zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały powoduje, że dla czytelności statutu uzasadnionym jest przyjęcie jego tekstu jednolitego.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

Projekt zmian w Statucie Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

 

 

1. § 3. otrzymuje następujące brzmienie:

   „§ 3. Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami”, są Gminy:  

             - Brodnica,

             - Czempiń, 

             - Dolsk,

    - Dopiewo,

    - Granowo,

             - Grodzisk Wielkopolski,

             - Kamieniec,

    - Komorniki,

             - Kościan,

             - Miasto Kościan,

             - Miasto Luboń,

             - Mosina,

             - Miasto Puszczykowo,            

             - Rakoniewice,

             - Stęszew,

             - Zbąszyń.”

            

1a. § 6 otrzymuje brzmienie:

     § 6. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:

-    zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-    organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

-    inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

-    prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”

 

2. § 10. otrzymuje następujące brzmienie:                                                             

„§ 10. 

1.     W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

2.     W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójtów lub Zastępcy Burmistrzów, bądź radni, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3.     Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.     Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.”

 

3. § 12. otrzymuje następujące brzmienie:                                                              

㤠12.

  Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)      ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2)     uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

4)     ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

5)     przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)     decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,

7)     nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8)     uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9)     realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11)  wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12) ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,

13)  uchwalanie projektu zmian w statucie Związku,

14) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

15) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

16) ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

18) ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

19) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w §7,

20) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

21) ustalanie zasad reprezentacji Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.”

 

4. Skreśla § 14 ust. 2.

 

5. § 15. otrzymuje następujące brzmienie:

           „§ 15. 

1.     Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą     elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

3.     W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

4.     Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.”

 

6. § 16. otrzymuje następujące brzmienie:

 „§ 16.

1.     Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.

2.     Zgromadzenie wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.”

 

7.  § 18. otrzymuje następujące brzmienie:

 „§ 18.

1.     Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.

2.     Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór 1 członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

3.      Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.     Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

5.     Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

6.      Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.”

 

8.  § 28. otrzymuje następujące brzmienie:

  „§ 28.  

1.     Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.     Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki,

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część,  tj. ¾ składki.

3.     Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku w zyskach Związku.

4.     Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku (składki  członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.

5.     Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”

                                                           

                                                                                               

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”

– tekst jednolity -

Nazwa i siedziba Związku

 

§ 1.

 

1.     Związek nosi nazwę: Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, zwany w dalszej treści niniejszego Statutu „Związkiem”.

2.      Siedzibą Związku jest Czempiń (ul. 24 Stycznia 25).

 

 

§ 2.

 

Związek posiada osobowość prawną.

 

 

Uczestnicy i czas trwania związku

 

§ 3.

 

Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami”, są Gminy:

             - Brodnica,

             - Czempiń, 

             - Dolsk,

   - Dopiewo,

   - Granowo,

             - Grodzisk Wielkopolski,

             - Kamieniec,

   - Komorniki,

             - Kościan,

             - Miasto Kościan,

             - Miasto Luboń,

             - Mosina,

             - Miasto Puszczykowo,            

             - Rakoniewice,

             - Stęszew,

             - Zbąszyń.

 

 

§ 4.

 

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

 

 

Zadania Związku

 

§ 5.

 

Związek wykonuje zadania publiczne, dla realizacji których został utworzony - w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

 

§ 6.

 

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:

-  zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-  organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

-  inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

-  prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

 

§ 7.

 

Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego.

 

  

 

Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania

 

§ 8.

 

Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

 

 

§ 9.

 

Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 

 

§ 10.

 

1.     W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

2.     W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójtów lub Zastępcy Burmistrzów, bądź radni, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3.     Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach  Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.     Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.

 

 

§ 11.

 

Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.

 

 

§ 12.

 

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)      ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2)     uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

4)     ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

5)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)     decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,

7)     nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8)     uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9)     realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11)  wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12) ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,

13)  uchwalanie projektu zmian w statucie Związku,

14) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

15) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

16) ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

18) ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

19) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7,

20) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

21) ustalanie zasad reprezentacji Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.

 

 

§ 13.

 

1.     Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2.     Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3.     Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy jego obradom do momentu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia - najstarszy wiekiem przedstawiciel uczestnika Związku.

4.     Posiedzenia Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowościach będących siedzibami urzędów gmin będących uczestnikami Związku.

 

 

§ 14.

 

1.     Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby uczestników Związku.

2.      skreślony.

3.      Każdy uczestnik ma jeden głos.

 

 

§ 15.

 

1.     Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą     elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

3.     W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

4.     Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu

 

 

§ 16.

 

1.     Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.

2.     Zgromadzenie wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.

 

 

§ 17.

 

Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym Związku.

 

 

§ 18.

 

1.     Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.

2.     Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór 1 członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

3.      Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.     Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

5.     Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

6.      Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.

 

 

§ 19.

 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:

1)     realizacja zadań Związku, w tym prowadzenie gospodarki finansowej Związku,

2)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

3)      sporządzanie projektów planów finansowych Związku,

4)     wyznaczanie jednostkom organizacyjnym Związku bieżących zadań do wykonania, a nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,

5)     podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

 

 

§ 20.

 

1.     Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3.     Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

 

 

§ 21.

 

Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu, a w szczególności:

1)      kieruje pracą Zarządu i nadzoruje Biuro Związku,

2)     reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 Statutu,

3)      zwołuje posiedzenia Zarządu.

 

 

Mienie Związku

 

§ 22.

 

1.     Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe wniesione przez uczestników Związku oraz nabyte przez Związek.

2.     Mienie Związku jest odrębne od mienia uczestników i jest odrębnie zarządzane.

 

 

§ 23.

 

1.      Mienie Związku może powstać:

1)     w drodze przekazania mienia niepodzielnego, określonego w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami),

2)     w drodze przekazania przez uczestników składników ich mienia służących realizacji zadań przejętych przez Związek,

3)      z dochodów z majątku Związku,

4)      z dochodów z działalności Związku,

5)      z subwencji, z darowizn, zapisów i innych źródeł.

2.     Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.

 

 

§ 24.

 

1.     Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu Związku.

2.     Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jego skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 

§ 25.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Związku.

 

 

§ 26.

 

1.     Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2.     Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

 

 

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

 

§ 27.

 

1.     Każdy uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

2.     Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, w zakresie określonym zadaniami Związku.

 

 

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku

 

§ 28.

 

1.     Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.     Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki,

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część,  tj. ¾ składki.

3.     Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku w zyskach Związku.

4.     Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku (składki  członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.

5.     Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

Zasady przystępowania i występowania uczestników oraz zasady rozliczeń majątkowych

§ 29.

 

O przyjęciu do Związku nowego uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przystąpienia.

 

 

§ 30.

 

Uczestnictwo w związku ustaje w razie:

1)      wystąpienia uczestnika ze Związku,

2)      wykluczenia uczestnika ze Związku,

3)      likwidacji Związku.

 

 

§ 31.

 

1.     Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego uczestnika.

2.     Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

 

 

§ 32.

 

1.      Związek może wykluczyć uczestnika ze Związku tylko w razie:

1)      udowodnionego działania na szkodę Związku,

2)      niewykonania obowiązków na rzecz Związku,

3)     naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.

2.     O złożeniu wniosku o wykluczenie uczestnika ze Związku, Przewodniczący Zgromadzenia informuje tego uczestnika co najmniej na 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.

3.     Wniosek o wykluczenie uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd Związku lub każdego z uczestników.

 

 

§ 33.

 

1.     Nieruchomości a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.

2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uczestnikowi Związku przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykluczenia uczestnika ze Związku.

3.     W oparciu o wartość określoną w ust. 2 Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczanego uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, w okresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.

4.     Wystąpienie lub wykluczenie uczestnika ze Związku nie rodzi po stronie Związku obowiązku zwrotu uczestnikowi wniesionych przez niego składek członkowskich.

 

 

Zasady likwidacji Związku

 

§ 34.

 

1.     Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.

2.     Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości wniesionych przez uczestników Związku.

3.     Likwidację Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.

4.      Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)     sporządzenie planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie,

2)      sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

3)     publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,

4)      zakończenie bieżących spraw Związku,

5)      ściągnięcie wierzytelności Związku,

6)      zaspokojenie zobowiązań Związku,

7)     przedstawienie Zgromadzeniu Związku projektu podziału majątku Związku pozostałego po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1-6,

8)     złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

5.      Koszty likwidacji ponosi Związek.

6.     Likwidator wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Związku.

 

 

Przepisy końcowe

 

§ 35.

 

Zmiany Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.