Uchwała nr XXVI/157/08 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Dasze

UCHWAŁA NR XXVI/157/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, zmienionej uchwałą nr XXI/109/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Granica obszaru objętego planem miejscowym, o którym mowa w ust. 1, przebiega wzdłuż wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie w odległości 750,0 m na południe od południowej granicy ulicy Poznańskiej we wsi Daszewice, do działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy tejże działki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 109 obręb Babki do odległości 100,0 m od budynków zagrody rolniczej usytuowanej na działce o nr ewid. 116/2 obręb Babki, następnie okrąża przedmiotową zagrodę w odległości 100,0 m na południe do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ewid. 117, 83, 84 obręb Babki aż do przedłużenia linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki, następnie wzdłuż linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki do działki 209 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 209 obręb Babki do działki o nr ewid. 74 obręb Babki, wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 74 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 75 obręb Babki, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 72 obręb Babki do linii przebiegającej wzdłuż północnej granicy lasu na działce o nr ewid. 196 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki, następnie wzdłuż północnej, wschodniej i ponownie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 117 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice do wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice.”

 

 

§ 2.

 

Granice obszaru objętego projektem planu przedstawione zostały na rysunku w skali 1:20 000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą nr XX/92/07 z dnia 27 września 2007 r., zmienionej uchwałą nr XXI/109/07 z dnia 25 października 2007 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Uchwałą nr XXIV/147/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła kolejną uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/07 z dnia 27 września 2007 r. w zakresie wyłączenia działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki z terenu objętego wyżej wymienionym projektem planu miejscowego. Powodem podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XXIV/147/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. było ujawnienie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w piśmie nr WO/169/08, doręczonym Urzędowi Miejskiemu w Mosinie dnia 21 stycznia 2008 r., iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, na podstawie decyzji nr 0-11/MON z dnia 28 grudnia 2000 r., znajduje się w wykazie terenów zamkniętych użytkowanych przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej. W myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych. Podkreślenia wymaga, iż Rada Miejska w Mosinie informację o tym, iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki stanowi teren zamknięty uzyskała dopiero z pisma Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż opracowanie planu miejscowego dla terenu zamkniętego mogłoby się wiązać ze stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, a zatem uchwały kończącej procedurę planistyczną.

Przedmiotowa uchwała nr XXIV/147/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r. została przedłożona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 5 lutego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-8.0911-89/08 z dnia 27 lutego 2008 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie 3 marca 2008 r., stwierdził nieważność uchwały nr XXIV/147/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Wojewoda Wielkopolski przedmiotowej uchwale zarzucił brak załącznika graficznego, na którym przedstawione zostałyby granice opracowania planu miejscowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), integralną częścią uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Należy zauważyć, iż taki załącznik graficzny, na którym przedstawione zostały granice opracowania planu stanowi załącznik do uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. Podkreślenia wymaga, iż załącznik ten został sporządzony na wyrysie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina w skali 1:20 000, co oznacza, że jednemu centymetrowi na mapie odpowiada 200 metrów w terenie. Działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki, na podstawie pomiaru z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 cechuje się wymiarami 80 x 95 metrów, co na załączniku graficznym w skali 1:20 000 daje obszar o wymiarach 0,4 x 0,475 cm. Powierzchnia działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki określona w ewidencji gruntów i budynków wynosi 0,7588 ha, co na załączniku graficznym w skali 1:20 000 daje obszar o powierzchni 0,19 cm2. Przywołana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odnosi się w żaden sposób do skali i formy podkładu mapowego załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Przedmiotowa ustawa reguluje jedynie sposób sporządzenia, skalę i rodzaj map wykorzystywanych w opracowywaniu projektu rysunku planu, stanowiącego następnie załącznik graficzny do uchwały o uchwaleniu planu miejscowego.

Nie ulega wątpliwości, iż konieczne jest precyzyjne określenie granic terenu objętego projektem planu. W tym celu w § 1 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina zostały precyzyjnie i w oparciu o granice ewidencyjne działek wskazane granice opracowania projektu planu. Oczywistym jest, że im większa skala tym mniejsza dokładność. Tym samym ujawnienie na załączniku graficznym do uchwały, sporządzonym w skali 1:20 000 granic ewidencyjnych działek spowodowałoby całkowitą jego nieczytelność. Podkreślenia wymaga również, iż sama grubość linii wyznaczającej przebieg granic obszaru objętego projektem planu o szerokości 1 mm, odpowiada w terenie 20 metrom. Niemniej jednak załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny na którym przedstawiono, najdokładniej jak było to technicznie możliwe, granice obszaru objętego projektem planu.

Niezależnie od poruszanej powyżej kwestii załącznika graficznego, głównym celem podjęcia niniejszej uchwały jest wyłączenie z obszaru objętego projektem planu miejscowego działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki. Jak zostało to już wskazane powyżej, Wojewódzki Sztab Wojskowy pismem nr WO/169/08, doręczonym Urzędowi Miejskiemu w Mosinie w dniu 21 stycznia 2008 r. poinformował, iż działka o nr ewid. 73/7 obręb Babki na podstawie decyzji nr 0-11/MON z dnia 28 grudnia 2000 r. znajduje się w wykazie terenów zamkniętych użytkowanych przez jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej. Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych. Stąd też konieczne jest zmiana uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, poprzez wyłączenie z obszaru opracowania projektu planu działki o nr ewid. 73/7 obręb Babki.

Załącznik do uchwały nr XXVI/157/08.pdf