Uchwała nr XXX/192/08 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008".

UCHWAŁA NR XXX/192/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

                                                                                 

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/137/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”, wprowadza się następującą zmianę:

 

w rozdziale V, dział  III  Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego

   

      w działaniu 1 zadanie 2 otrzymuje brzmienie:

 

           „2. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
                 i młodzieży z rodzin z problemem społecznym.

                (Kwota zawarta w „Gminnym Programie

                Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

                Alkoholowych na rok 2008”)”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE

 

            Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom z problemem, w szczególności dzieciom. Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” zakłada zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których są problemy uzależnień .Z uwagi na objęcie wypoczynkiem letnim dzieci z rodzin, w których ukryty jest problem uzależnień, wprowadzono zmianę nazwy wypoczynku letniego o brzmieniu: „Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem społecznym”.