Uchwała nr XXX/190/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXX/190/08   

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. i Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

58.329.989,00 zł

-   dochody bieżące w kwocie 52.258.589,00 zł

 

-   dochody majątkowe w kwocie 6.071.400,00 zł

 

2.   Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.   Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

58.930.867,35 zł

1.   Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)  Wydatki bieżące w wysokości  47.224.172,35 zł,

 

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.758.023,98 zł 

b)   dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.032.617,00 zł

c)   wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

d)   wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

      i gwarancji

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

11.666.695,00 zł

     3)   Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie

           zadań inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.   Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.   Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł

    2)       Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”w wysokości 315.522,41 zł.”

 

§ 7  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 391.968,00 zł

2.      wydatki 386.968,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

  1. Dochody:

 

-    Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 1.185.000,00 zł, co wynika ze wzrostu dochodów ze sprzedaży mienia w stosunku do założonego planu.

 

-    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z mandatów.

 

-     Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 129.070,00 zł – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.354.070 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-     Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem Pecna budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej 150.000,00 zł, co wynika z konieczności zwiększenia zadania o budowę separatora i przepompowni i tym samym wzrastają koszty oraz 350.000,00 zł zwiększenie środków na zadanie targowisko – toalety i nawierzchnia – ocena kosztorysowa i zwiększenie zakresu robót : budowa dolnej płyty do kanału, odwodnienie, instalacja kanalizacyjna i elektryczna – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

-     Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na świetlice wiejskie: Wiórek 5.000,00 zł środki na wykonanie sanitariatów i przyłącza kanalizacyjnego, Nowinki  5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej oraz Żabinko 10.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac – garaż do samochodu bojowego, wykonanie podjazdu i wejścia) – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-     Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 245.205,59 zł – w tym: rady gmin 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz urzędy gmin 225.205,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej 145.000,00 zł,  75.205,59 zł na wydatki bieżące - zakup materiałów i usług związanych z malowaniem pomieszczeń i 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia.

 

-    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł stanowiącą dotację dla OSP przeznaczoną na dofinansowanie zakupów sprzętu bojowego i umundurowania.

 

-     Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 369.070,00 zł, w tym 150.000,00 zł środki przeznaczone na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Mosinie dla dzieci obwodu SP w Krośnie, 70.000,00 zł środki na przebudowę dachu SP Krosinko – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 129.070,00 złśrodki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008 r. i 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w przedszkolach.

 

-     Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się o kwotę 25.522,41 zł – środki pochodzące z roku 2007 przeznaczone na przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

-     Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie miasta, wykaszanie trawy przy drogach oraz wycinkę i pielęgnację drzew, natomiast 35.000,00 zł to środki na wydatki majątkowe  – budowa oświetlenia ulicznego zwiększenie środków w oparciu o kosztorysy inwestorskie.

 

-     Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 34.272,00 zł z tytułu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, są to środki przeznaczone na odprawę emerytalną i jednorazową nagrodę roczną w kwocie 29.272,00 zł oraz 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia kosztów energii elektrycznej. Powyższe zwiększenie wynika z wyliczeń przedstawionych we wniosku Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie z dnia 27 maja 2008 r.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.354.070,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. Przeniesienia zabezpieczają środki na podatek VAT, zakup usług obejmujących tłumaczenia ksiąg wieczystych w dziale 700, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki w dziale 750, w  dziale 754 na różne opłaty i składki, szkolenia, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, opłat za centralne ogrzewanie, opłaty za internet, w dziale 801 zakup pomocy naukowych w gimnazjum, oraz w dziale 900 zakup bloczków opłaty targowej i karmy dla psów. Przeniesienia w dziale 852 opieka społeczna dokonane są na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki do uchwały nr XXX/190/08.pdf