Uchwała nr XXX/186/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra

UCHWAŁA NR XXX/186/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.               , oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer          , o powierzchni 0.06.97 ha, zapisanej w księdze wieczystej                 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

        Państwo Jadwiga i Jacek Konstantyn Dworek jako użytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul.                 , o powierzchni 0.06.97 ha,  zapisanej w księdze wieczystej             , wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

       Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.