Uchwała nr XXX/188/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 280/7, położonej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXX/188/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 280/7, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na wynajem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat części nieruchomości o powierzchni 5000 m², oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 280/7 o powierzchni 5.17.79 ha, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 23679 Sądu Rejonowego w Śremie.

 

 

§ 2.

 

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa w § 1, zawiera mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Przeznacza się na wynajem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat część nieruchomości gruntowej o powierzchni 5000 m², oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 280/7 o powierzchni 5.17.79 ha, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej.

Grunt będzie wykorzystany na kruszarnię gruzu przez dotychczasowego najemcę przedmiotowej nieruchomości.

 

Załącznik do uchwały nr XXX/188/08.pdf