Uchwała nr XXX/196/08 dotycząca godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w Karcie Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów szkół prowadzonych przez Gminę Mosina (Wojewoda pismem NK

UCHWAŁA NR XXX/196/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska Koła przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę określa w drodze uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3. Projekt powyższej uchwały, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3, uzyskał opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz opinię związków zawodowych.


Załącznik do uchwały nr XXX/196/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

 

 

Lp.

Stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog szkolny

22 godziny

2.

Psycholog szkolny

22 godziny

3.

Logopeda szkolny

22 godziny

4.

Rehabilitant

22 godziny

5.

Rewalidant

22 godziny