Uchwała nr XXX/195/08 dotycząca zniżek dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych w szkołach oraz zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (Wojewoda pismem

UCHWAŁA NR XXX/195/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, a także związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska Koła przy Zespole Szkół w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według norm wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Burmistrz może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji zajęć określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (przedszkola) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Zwolnienie określa jego czas, który nie może być dłuższy niż rok szkolny.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XLII/343/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 czerwca 2005 r.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest w drodze uchwały określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla stanowisk kierowniczych w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć. Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi i uzyskał ich pozytywną opinię.


Załącznik do uchwały nr XXX/195/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

 

LP.

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

1.

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 14 oddziałów

3 godziny

 

2.

Dyrektor szkoły liczącej do 13 oddziałów

5 godzin

 

3.

Wicedyrektor w szkole

7 godzin

 

4.

Dyrektor przedszkola liczącego powyżej 3 oddziałów

8 godzin

 

5.

Dyrektor przedszkola z 3 oddziałami

10 godzin

 

6.

Dyrektor przedszkola liczącego poniżej 3 oddziałów

12 godzin

 

7.

Wicedyrektor w przedszkolu

14 godzin

 

8.

Kierownik świetlicy szkolnej

14 godzin