Uchwała nr XXX/194/08 o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami ko

UCHWAŁA NR XXX/194/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław, przyjętego uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191, poz. 4482) w części dotyczącej ustaleń dla terenów:

1)     parkingów z zielenią towarzyszącą, oznaczonych na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem 1Kp, ZPt oraz 3Kp, ZPt;

2)     zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem 2U;

3)     zabudowy produkcyjnej i produkcyjno–usługowej, oznaczonej na rysunku obecnie obowiązującego planu miejscowego symbolem 2P, Pu.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru objętego projektem zmiany planu miejscowego przedstawione zostały na wypisie w skali 1:1000 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, w części dotyczącej jednostek 1Kp, ZPt, 3Kp, ZPt, 2U, 2P, Pu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 19 października 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXVI/491/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań – Wrocław (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191, poz. 4482). W przedmiotowym planie wyznaczono między innymi tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 2U na rysunku planu wraz z towarzyszącymi im terenami parkingów z zielenią towarzyszącą, oznaczone symbolem 1,3KP, ZPt na rysunku planu, a także tereny zabudowy produkcyjnej i produkcyjno–usługowej, oznaczone symbolem 2P,Pu na rysunku planu.

Zgodnie z ustaleniami wyżej wymienionej uchwały, na terenie oznaczonym symbolem 2U przewidziano lokalizację budynku handlowo–usługowego o łącznej powierzchni handlowo–usługowej nie przekraczającej 2000 m2. Dnia 18 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880 z późn. zm.), która definiuje pojęcie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego oraz reguluje zasady ich tworzenia oraz funkcjonowania.

Stąd też celem podjęcia niniejszej uchwały jest rozpoczęcie procedury planistycznej umożliwiającej dostosowanie zapisów obowiązującego planu miejscowego w zakresie jednostki oznaczonej symbolem 2U oraz terenów przylegających (1Kp, ZPt, 3Kp, ZP,t, 2P, Pu) do obowiązujących przepisów prawa. Wymaga zaznaczenia, iż ze względu na rozpoczętą procedurę związaną z wydzielaniem drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 1KD-L, nie ma możliwości podania w niniejszej uchwale dokładnych numerów ewidencyjnych działek.

Załącznik do uchwały nr XXX/194/08.pdf