Uchwała nr XXX/193/08 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXX/193/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1)  projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 391.968,00 zł,

2)  projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 386.968,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

         Wprowadzenie niniejszej uchwały związane jest z wpływem środków finansowych na konto GFOŚiGW z tytułu darowizny na realizację ścieżki rowerowej Mosina – Sowiniec.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w przychodach i wydatkach tego funduszu.


Załącznik do uchwały nr XXX/193/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

  

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              310.000,00

900

90011

2960

                40.000,00

900

90011

0960

                41.968,00

Razem

              391.968,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                     128,54

Ogółem

              392.096,54

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

20.000,00

900

90011

4210

               100.000,00

900

90011

4300

               266.968,00

Razem

               386.968,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.128,54

Ogółem

               392.096,54