Uchwała nr XXXVI/227/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVI/227/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

 

 

          Na podstawie art. 34 ust. 6, 37, ust. 2 pkt 1, 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul.                           , mieszkanie nr  , na działce nr        o powierzchni 3.035 m², zapisanej w księdze wieczystej                prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie na rzecz Państwa Reginy i Zbysława Głuchowskich.

2.  Lokal mieszkalny, oznaczony w ust. 1, podlega sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu. Powierzchnia, cena lokalu i udział ułamkowej części nieruchomości gruntowej są ustalone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Reginie i Zbysławowi Głuchowskim 70% bonifikaty.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XLIV/353/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Państwo Regina i Zbigniew Głuchowscy zwrócili się z wnioskiem o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul.                          oraz o udzielenie maksymalnej bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 42,1 m², zlokalizowany w budynku mieszkalnym 8-rodzinnym wraz z udziałem wynoszącym 421/3396 cz. w częściach wspólnych budynku i gruncie stanowiącym działkę ewid. nr         o powierzchni 3.035 m², zapisaną w                  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. Według operatu szacunkowego z listopada 2008 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 4008), dotyczącego określenia wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego, wartość lokalu wynosi 41.365,00 zł, w tym wartość rynkowa ułamkowej części gruntu 19.069,00 zł. Państwo Głuchowscy zobowiązują się należność z tytułu wykupu lokalu uiścić gotówką jednorazowo. W wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr   i nr   znajdujących się w budynku przy ul.                     w Mosinie, Gmina Mosina przestaje być jego współwłaścicielem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.