Uchwała nr XXXVI/228/08 w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

UCHWAŁA NR XXXVI/228/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Statut Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr LIV/439/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 lutego 2002 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Konieczność nadania Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do aktualnych postanowień administracyjnych. Wraz z wyborem Burmistrza Gminy Mosina w dniu 10 listopada 2002 r., skończył swoją pracę Zarząd Miejski w Mosinie, który pracował w siedmioosobowym składzie.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r.

                                              

 

 

 

 

 

STATUT MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSINIE

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

 

 

§ 1.

 

Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

 

§ 2.

 

1.     Biblioteka swoją działalnością obejmuje Gminę Mosina.

2.     Siedzibą Biblioteki jest miasto Mosina.

3.    Biblioteka posiada pięć filii wiejskich w: Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku i Wiórku.

 

 

§ 3.

 

1.   Organizatorem Biblioteki, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Gmina Mosina.

2.    Zwierzchnikiem służbowym Biblioteki jest Burmistrz Gminy Mosina, który sprawuje nadzór nad działalnością Dyrektora i dokonuje okresowej oceny jego pracy.

3.    Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

 

§ 4.

 

Biblioteka używa pieczęci:

- podłużnej o treści: Mosińska Biblioteka Publiczna 62-050 Mosina ul. Dworcowa 4 tel. (061) 8192-686, 8132-332  NIP 777-4-04-259  REGON 000979805

- oraz: Mosińska Biblioteka Publiczna 62-050 Mosina ul. Dworcowa 4

           tel. (061) 8192-686, 8132-332

- oraz okrągłej o treści: Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie

 

 

Rozdział II

Cel i zakres działalności Biblioteki

 

 

§ 5.

 

Celem działalności Biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki.

 

 

§ 6.

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1)    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Mosina;

2)     obsługa użytkowników – przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej;

3)     organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Mosina;

4)     współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Mosina;

5)      prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej;

6)      doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 

 

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

 

§ 7.

 

1.   Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki i jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

3.     Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Mosina.

4.     Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

 

§ 8.

 

1.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Mosina.

2.    Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagradzania.

 

 

§ 9.

 

Dyrektor Biblioteki może powoływać Społeczną Radę Programową, jako swój organ doradczy.

 

 

 

Rozdział IV

Sposób uzyskiwania środków finansowych

 

 

§ 10.

 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

 

§ 11.

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

 

§ 12.

 

Plan działalności Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Biblioteka może pozyskiwać przychody z:

1)        dotacji organizatora,

2)        środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,

3)        z innych źródeł.

 

 

§ 14.

 

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pozyskiwać dochody według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 

 

§ 15.

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

 

§ 16.

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

§ 17.

 

Dyrektor Biblioteki składa Burmistrzowi Gminy Mosina coroczne sprawozdania z działalności Biblioteki oraz przedstawia potrzeby tej instytucji kultury.