Uchwała nr XXXVI/231/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXXVI/231/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jako organ właściwy dłużnika na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Wejście w życie z dniem 1 października 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nałożyło na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec wierzyciela i wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy. W art. 4 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawodawca dał możliwość organowi właściwemu wierzyciela, jak i organowi właściwemu dłużnika, upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania wobec wierzyciela i przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. W powołanych wyżej artykułach jest zawarta tylko część zadań, jakie ustawodawca nałożył na organ właściwy dłużnika.

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 października br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), na podstawie której prowadzone było postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nakłada na gminę obowiązek kontynuacji rozpoczętego już przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Z uwagi na przekazanie części zadań wynikających z wymienionych wyżej artykułów Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, zasadne jest przekazanie jemu całości zadań zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.