Uchwała nr XXXVI/239/08 w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi na Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVI/239/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 231, w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się organowi właściwemu, tj. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu skargę Marioli i Zbigniewa Krawczyk na Burmistrza Gminy Mosina na niezałatwienie sprawy w terminie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.