Uchwała nr XXXIX/257/09 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/257/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1) projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 w kwocie 290.000,00 zł,

2) projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 w kwocie 529.359,20 zł,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie ustawą – Prawo ochrony środowiska,  Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Załącznik do uchwały nr XXXIX/257/Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

 

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              255.000,00

900

90011

2960

                35.000,00

Razem

              290.000,00

Stan środków obrotowych na początku 2009 roku

              339.359,20

Ogółem

              629.359,20

 

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

35.000,00

900

90011

4210

60.000,00

900

90011

4300

434.359,20

Razem

               529.359,20

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku

               100.000,00

Ogółem

629.359,20