Uchwała nr XXXIX/259/09 w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XXXIX/259/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt. 5, art. 175 ustawyz dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej,w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2009, z przeznaczeniem na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 431 w miejscowości Świątniki i Mieczewo.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowęz Województwem Wielkopolskim, określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowościach Świątniki i Mieczewo ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Gmina Mosina zaplanowała w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środki na realizację inwestycji drogowych wspólnie z Województwem Wielkopolskim w latach 2009 – 2013, w kwocie 1.000.000,00 zł. Na rok 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Przeznaczenie 100.000,00 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej jest w pełni uzasadnione, tym bardziej, że koszt inwestycji realizowanej przez Województwo Wielkopolskie oszacowany został na kwotę 340.340,00 zł.