Uchwała nr XLVII/319/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLVII/319/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.559.585,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.913.947,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.907.505,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

76.194.821,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.830.696,37 zł

 

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.798.842,55 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.274.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

23.106.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

            między jst na dofinansowanie własnych zadań

            inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.907.505,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§7.  Określa się plan przychodów i wydatków:

  1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,
  2. rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody 290.000,00 zł,
  2. wydatki 529.359,20 zł,
    – zgodnie z załącznikiem nr 8”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

1.      Dochody

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu na remonty dróg powiatowych w granicach miasta, w tym: projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 2466P 100.000,00 zł i 100.000,00 zł na przebudowę sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Mosinie: ul. Mostowa, Wawrzyniaka, Śremska i Leszczyńska.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 38.250,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I.8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 666.000,00 zł z uwagi na przeniesienie wydatków dotyczących budowy boiska w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”do działu 926.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 666.000,00 zł – środki przeniesione z działu 801, w tym: 333.000,00 zł dotacja Ministra Sportu i Turystyki oraz 333.000,00 zł dotacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – budowa boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012.”.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 238.250,00 zł

 

2.      Wydatki

 

-        Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowinkach ul. Widokowa, z uwagi na posiadaną dokumentację techniczną.

 

-        Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł, w tym: 25.000,00 zł jako dotacja dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 431 – skrzyżowanie Szosy Poznańskiej i ul. Poniatowskiego oraz 400.000,00 zł na remonty dróg powiatowych w granicach miasta realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej wyposażonej w system detekcji, na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Mosinie: ul. Mostowa, Wawrzyniaka, Śremska i Leszczyńska.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 50% zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP, współfinansowanego przez MSWiA oraz firmy ubezpieczeniowe.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.517.358,00 zł – w wyniku przeniesień wydatków między działami i rozdziałami, w tym 1.516.000,00 zł przeniesienie zadania inwestycyjnego – budowa boiska Orlik do działu 926, natomiast kwotę 1.358,00 zł na wniosek placówek oświatowych przenosi się do działu 854.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 39.608,00 zł, w tym 38.250,00 zł środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I.8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. oraz  1.358,00 zł przeniesienie z działu 801 – wniosek placówek oświatowych.

 

-       Dział 921 zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł, którą przenosi się do działu 926 przeznaczoną na realizację zadań pożytku publicznego – zajęcia z zakresu piłki  nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

-        Dział 926 zwiększa się o kwotę 1.523.600,00 zł, w tym: 1.516.000,00 zł przeniesione z działu 801 – budowa boiska Orlik, 2.600,00 zł na zadania pożytku publicznego – zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz 5.000,00 zł środki na zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska treningowego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 543.250,00 zł.

 

3.     Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

 

Wyeliminowana zostaje także nieprawidłowość wskazana w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0903/2/114/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r., polegająca na wykazaniu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, poprawnych kwot wydatków bieżących.

 

Załączniki do uchwały nr XLVII/319/09.pdf