Uchwała nr XLVII/320/09 w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XLVII/320/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawyz dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zarezerwowanychw budżecie Gminy Mosina na rok 2009, z przeznaczeniem na wykonanie budowy pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 431 z drogami gminnymi: ulicą Poniatowskiego i ulicą Poznańską w miejscowości Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Województwem Wielkopolskim, określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Obecnie na skrzyżowaniu ulic: Szosa Poznańska, Poniatowskiego, Poznańska w miejscowości Mosina istnieje drogowa sygnalizacja świetlna obejmująca tylko przejście dla pieszych zlokalizowane na ul. Szosa Poznańska - droga wojewódzka Nr 431. Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej obejmującej całe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi: ulicą Poniatowskiego i ulicą Poznańską, jest bardzo oczekiwaną inwestycją, poprawiającą bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych – w tym dzieci.

Gmina Mosina zaplanowała w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środki na realizację inwestycji drogowych wspólnie z Województwem Wielkopolskim w latach 2009-2013, w kwocie 1 000 000,00 zł. Na rok 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 225 000,00 zł. Przeznaczenie 25 000,00 zł na budowę powyższej sygnalizacji jest w pełni uzasadnione względami bezpieczeństwa, tym bardziej, że koszt inwestycji realizowanej przez Województwo Wielkopolskie oszacowany został na kwotę 220 000,00 zł.