Uchwała nr XLVII/323/09 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina.

UCHWAŁA NR XLVII/323/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala:

 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

 

Rozdział I

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1.

 

1.      Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      dyrektorach – rozumieć należy przez to dyrektorów szkół i przedszkoli,

2)      nauczycielach – rozumieć należy  nauczycieli, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

3)      nagrodzie Burmistrza Gminy Mosina – rozumieć należy przez to nagrodę organu prowadzącego szkołę i przedszkole.

 

Rozdział II

 

Sposób podziału środków

 

§ 2.

 

1.     W budżecie Gminy Mosina tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2.      Kwotę funduszu, o którym mowa w  ust. 1, przeznacza się:

1)      80% kwoty na nagrody przyznawane przez dyrektorów,

2)      20% kwoty na nagrody przyznawane przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

Rozdział III

 

Przyznawanie nagród

 

§ 3.

 

1.      Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.     W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznane na zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Patrona.

 

Rozdział IV

 

Kryteria przyznawania nagród

 

§ 4.

 

1.      Nagroda ma charakter uznaniowy.

2.      Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej jednego roku.

 

 

§ 5.

 

Nagrody mogą być przyznane dyrektorom szkół i nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

 

 

§ 6.

 

1.    Nagroda Burmistrza Gminy Mosina może być przyznana:

1)      dyrektorowi szkoły i przedszkola, zwłaszcza za:

a)     osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów;

b)     stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań, które pozwalają zachować oryginalność i wzmacniają poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą;

c)      organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych;

d)      prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e)      dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych i przedszkolnych;

f)       nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowymi krajowymi i zagranicznymi;

2)      nauczycielowi, zwłaszcza za:

a)     osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów;

b)     zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym;

c)     opracowywanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania;

d)     współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe, zajęcia pokazowe;

e)      przygotowywanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole;

f)       działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi;

g)     udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

h)     nawiązywanie skutecznej współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić wsparcie dla działań szkoły.

2.      Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi:

1)      w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za:

a)      uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu przedmiotu lub prowadzonych zajęć;

b)     zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finału konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym;

c)     zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach, sportowych i przeglądach;

d)     udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce;

e)      wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

f)        wdrażanie własnych programów autorskich;

g)      uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania ucznia;

h)     uzyskiwanie pozytywnych zmian w zespole uczniów takich, jak np. integracja zespołu klasowego, aktywność społeczna uczniów;

i)       prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych;

2)      w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej za:

a)     zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

b)     zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły;

c)     aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami;

3)      a także za:

a)     usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

b)      pomoc młodym nauczycielom w adaptacji zawodowej i społecznej;

c)      kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych;

d)      pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły;

e)     czynny współudział w przygotowywaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły.

 

Rozdział V

 

Tryb przyznawania nagród

 

§ 7.

 

1.     Burmistrz przyznaje nagrodę Burmistrza Gminy Mosina nauczycielowi z własnej    inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2.     Burmistrz przyznaje nagrodę Burmistrza Gminy Mosina dyrektorowi z własnej inicjatywy lub na wniosek  rady pedagogicznej, rady rodziców – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.     Dyrektor szkoły przyznaje nagrodę dyrektora szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 8.

 

Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

 

 

§ 9.

 

Treść regulaminu została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty Gminy Mosina.

 

 

§ 10.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917), nałożyła na dyrektora i nauczyciela szkoły (placówki oświatowej) obowiązek wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dlatego od dnia 1 stycznia 2009 roku organy prowadzące szkoły, przy ustalaniu kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli, muszą uwzględnić w regulaminie realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/323/09.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/323/09.pdf