Uchwała nr XLVII/318/09 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Krośnie przy ul. Polnej (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN.I - 8.0911 - 301/2009 z 27.07

UCHWAŁA NR XLVII/318/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, na okres 5 lat, o powierzchni 783,0 m², położonego w Krośnie przy ul. Polnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, działki o numerze ewidencyjnym 385/37, o powierzchni 783,0 m², położonej w Krośnie przy ul. Polnej, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

          Pan Piotr Dederek, zamieszkały w Krośnie przy ul. Polnej 62, zwrócił się o wynajem gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 385/37, położonej w Krośnie. Wnioskodawca złożył wniosek o najem przedmiotowej działki w związku z jej zagospodarowaniem. Z zebranych dokumentów wynika, że działka, o której najem wystąpił Pan Piotr Dederek, była przedmiotem najmu od 1987 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr XLVII/318/09.pdf