Uchwała nr XLVII/315/09 dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności działki o numerze ewide

UCHWAŁA NR XLVII/315/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności działki  o numerze ewidencyjnym 2282/2 o powierzchni 0.06.05 ha, położonej w Mosinie przy ul. Jasnej 37.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Panu Ryszardowi Retinger, Marianowi Retinger, Zygmuntowi Retinger, Pani Danucie Pelec oraz Panu Łukaszowi Wieczorkowi 91% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości, położonej w Mosinie przy ul. Jasnej 37, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 2282/2, o powierzchni 0.06.05 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19414 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział V Ksiąg Wieczystych w Śremie. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

UZASADNIENIE

 

Pan Ryszard Retinger, Marian Retinger, Zygmunt Retinger, Pani Danuta Pelec oraz Pan Łukasz Wieczorek, jako współużytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Jasnej 37, o powierzchni 0.06.05 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 19414 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, wystąpili z wnioskiem o przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności oraz o zastosowanie 91% bonifikaty od opłaty.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 i ust. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina, w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, może udzielić, za zgodą Rady Miejskiej, bonifikaty 91% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.