Uchwała nr XLVII/316/09 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Mosinie przy ul. Pożegowskiej (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN. I - 8.0911 - 299/2009

UCHWAŁA NR XLVII/316/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, na okres 5 lat, o powierzchni 600 m², położonego w Mosinie przy ul. Pożegowskiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, części działki o numerze ewidencyjnym 232/5, o powierzchni  600 m², położonej w Mosinie, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

          Pani Małgorzata Vogt, zamieszkała w Mosinie przy ul. Pożegowskiej 9, zwróciła się o wynajem gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 232/5, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej. Powierzchnia całkowita działki wynosi 0.1535 ha. Wnioskodawca złożył wniosek o najem 600 m2 gruntu celem zagospodarowania części działki pod ogród przydomowy. Z zebranych dokumentów wynika, że działka, o której najem wystąpiła Pani Vogt, była przedmiotem najmu na rzecz Janusza Vogt do dnia 31 grudnia 2007 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr XLVII/316/09.pdf