Uchwała nr XLVII/317/09 dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Mosinie przy ul. Wodnej (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN.I - 8.0911 - 300/2009 z 27.07

UCHWAŁA NR XLVII/317/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu, na okres 5 lat, o powierzchni 270,0 m², położonego w Mosinie przy ul. Wodnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, części działki o numerze ewidencyjnym 311, o powierzchni  270,0 m², położonej w Mosinie, oznaczonej na załączniku niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

          Pan Marek Witkowski, zamieszkały w Mosinie przy ul. Wodnej 10, zwrócił się o wynajem gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 311, położonej w Mosinie przy ul. Wodnej. Powierzchnia całkowita działki wynosi 0.1120 ha. Wnioskodawca złożył wniosek o najem 190 m2 gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania. Część działki, o której najem wystąpił Pan Marek Witkowski, została ogrodzona przez byłego właściciela działki o numerze ewidencyjnym 310, a powierzchnia zajętej działki o numerze ewidencyjnym 311, po dokonanych pomiarach wynosi 270 m².

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 Załącznik do uchwały nr XLVII/317/09.pdf