Uchwała nr XLVII/309/09 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XLVII/309/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat, niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych lub ich części wraz z gruntami dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina:

1)  Ochotnicza Straż Pożarna, nieruchomość zabudowana o powierzchni 455,5 m², ul. Śremska 87 w Mosinie, nr dz. 1917/4;

2)  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 76,07 m², ul. Powstańców Wielkopolskich 17 w Nowinkach, nr dz. 175;

3)  Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 37 m², ul. Główna 50 w Pecnej, nr dz. 139/2;

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 66,83 m², ul. Długa 17 w Radzewicach, nr dz. 296;

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Krajkowie, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 44,73 m², Krajkowo 24, nr dz. 131;

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinku, część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 42,18 m², Żabinko 33, nr dz. 267/2.

 

§ 2.

 

Użyczone nieruchomości zostają przeznaczone na cele prowadzonej działalności statutowej wymienionych w § 1 Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

§ 3.

 

Zasady użyczenia zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych z wymienionymi w § 1 Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

          Biorąc pod uwagę wykonywanie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, do których należą Ochotnicze Straże Pożarne, działań ratowniczych, gmina, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zobowiązana jest do pokrywania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej wyżej wymienionych jednostek. Jednym z podstawowych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych jest zapewnienie odpowiednich pomieszczeń przystosowanych do przechowywania sprzętu ratowniczo–gaśniczego oraz zabezpieczenia samochodów bojowych. W związku z powyższym, mając na celu utrzymanie ciągłości działania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.