Uchwała nr XLVII/312/09 w sprawie przekazania pisma Marioli i Zbigniewa Krawczyk do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XLVII/312/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie przekazania pisma Marioli i Zbigniewa Krawczyk do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu pismo Marioli i Zbigniewa Krawczyk z dnia 10 czerwca 2009 r. celem złożenia do akt sprawy administracyjnej z wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - sygn. akt II SAB/Po  34/09.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 23 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski pismem nr WN.I-14.0554-25/09, przekazał pismo Marioli i Zbigniewa Krawczyk z 10 czerwca 2009 r., traktując je jako skargę na działalność Burmistrza Gminy Mosina.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. W niniejszej sprawie, w wyniku wniesienia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina przez Mariolę i Zbigniewa Krawczyk, akta sprawy, których dotyczy pismo Marioli i Zbigniewa Krawczyk z 10 czerwca 2009 r., zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2009 r. (sygn. akt II SAB/Po  34/09). W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/312/09.pdf