Uchwała nr XLVII/314/09 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLVII/314/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na nabycie udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48, 2091/49 obr. Mosina, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22303 od:

1.  Edwarda Łagodzińskiego 2520/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

2.  Józefa Ziółkowskiego 297/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

3.  Romana Cegłowskiego 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

4.  Teresy Dąsal 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości,

5.  Mieczysława Pluty 354/59736 udziałów we współwłasności wyżej wymienionych nieruchomości.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

     Uchwała nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości w treści § 1, od pkt 1 do 5, zawierała cenę nabycia udziałów od osób fizycznych, a stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), określenie wartości nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48 i 2091/49, jest zadaniem burmistrza i następuje na etapie wykonania § 2 przedmiotowej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. jest uzasadnione.