Uchwała nr XLVII/310/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XLVII/310/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

 

              

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na wyodrębnienie, w budżecie Gminy dotyczącym roku budżetowego 2010, środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) upoważnia rady gmin do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Podjęcie uchwały musi nastąpić do 30 czerwca 2009 r., stąd głosowanie nad uchwałą jest uzasadnione.