UCHWAŁA NR XLVII/325/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy Mosina do przygotowania szczegółowej, pisemnej informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r. z  zakresu: projektów i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem; projektów i budowy chodników; budowy ścieżek rowerowych; budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 3, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Mosina do przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie pisemnej, szczegółowej informacji dotyczącej realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakres projektów i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem:

1)      Mosina – ul. Strzałowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa;

2)      Mosina – ul. Krosińska;

3)      Mosina – ul. Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa;

4)      Mosina – ul. Gałczyńskiego;

5)      Krosno – ul. Leśna, Piaskowa, Boczna;

6)      Dymaczewo Stare – ul. Bajera;

7)      Rogalinek – ul. Kościelna;

8)      Rogalin – ul. Prezydialna, Szkolna;

9)      Czapury – ul. Dębowa, Jodłowa, Spokojna;

10)  Pecna – ul. Kozia;

11)  Krosinko – ul. Lipowa.

2. Zakres projektów i budowy chodników:

1)      Mosina – ul. Jasna, Wybickiego, Kwiatowa, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa;

2)      Mosina – ul. Torowa, Kasprowicza;

3)      Mosina – ul. Dembowskiego;

4)      Mosina – ul. Sowińskiego;

5)      Mosina – ul. Piaskowa;

6)      Mosina – ul. Gałczyńskiego;

7)      Dymaczewo Stare – ul. Bajera;

8)      Radzewice – ul. Długa;

9)      Pecna – ul. Różana, Łąkowa, Główna;

10)  Borkowice;

11)  Świątniki;

12)  Krajkowo;

13)  Czapury – ul. Poznańska;

14)  Mieczewo – ul. Szeroka;

15)  Wiórek – ul. Podleśna.

3. Zakres budowy ścieżek rowerowych

1)      Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,

2)      Krosno – Drużyna,

3)      Pecna,

4)      Mosina – od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku,

5)      Sasinowo – Rogalinek,

6)      Wiórek – Sasinowo.

4. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – wykaz poszczególnych zadań z podziałem na miasto i poszczególne wsie.

                                                                

 

§ 2.

 

1.  Informacja pisemna ma dotyczyć poszczególnych podpunktów wymienionych w § 1.

2.  Informacja pisemna zawierać ma:

1)  poniesione nakłady od 1 stycznia 2009 r. do 20 sierpnia 2009 r.,

2)  etap z zakresu projektowania i realizacji wykonawczej zadania, w tym: etap przetargowy – przygotowanie do przetargu, ogłoszenie przetargu, rozstrzygnięcie przetargów na dzień 20 sierpnia 2009 r.

                                              

                  

§ 3.

 

Informacja pisemna, o której mowa w § 1 i § 2, ma zostać przekazana przez Burmistrza Gminy Radzie Miejskiej do dnia 24 sierpnia 2009 r.

                                                                 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                          

 

 

UZASADNIENIE

 

Informacja pisemna o zadaniach własnych gminy z zakresu: utwardzania ulic wraz z ich odwodnieniem, budowy chodników, ścieżek rowerowych oraz budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego, jest Radzie Miejskiej i poszczególnemu radnemu niezbędna, aby mógł on prawidłowo wypełniać mandat radnego. Dotychczasowe informacje, uzyskiwane z Urzędu Miejskiego w Mosinie, były bardzo rozbieżne i niejasne. Zobowiązując Burmistrza do przygotowania pisemnej informacji na ten temat, Rada Miejska w Mosinie jest przekonana, że pomoże ona w przekazywaniu mieszkańcom wiarygodnych informacji przez Radę Miejską i poszczególnego radnego.